Open-VLD-programma 2007-2012

I. Het programma

 1. Bedrijven ‘Aanmoedigen van ondernemingszin’
  • Rubriek ‘Ondernemer in de Kijker’ in het gemeentelijk info-blad.
  • Lokaal groen bedrijventerrein in Kalken voor de herlocalisering van zonevreemde bedrijven. Een groene bufferzone wordt aangelegd door de gemeente zelf vooraleer de percelen verkocht worden.
  • Vrachtwagenparking in de Steentjesstraat.
  • Vlotte informatiedoorstroming naar de lokale bedrijven toe.
  • Jobaanbiedingen in infoblad opnemen.
  • Minder paperassen voor bedrijven door één uniek ondernemersloket met een speciale KMO-ambtenaar.
  • Actieve deelname aan de ‘openbedrijvendag’!
  • Aantrekkelijk klimaat voor bedrijfseconomische investering met garantie voor het leef- en woonklimaat.
 2. Welzijn ‘Aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving’
  • Bouw van het nieuwe OCMW-rusthuis (gestart in sept06).
  • Lokaal sociaal beleidplan (stappenplan naar betere ouderenzorg, zorg voor zieken en hulpbehoeftigen, betaabare kinderopvang, ondersteuning mantelzorgers,…).
  • Steunen van vrijwilligerswerk door het afsluiten van een globale verzekeringspolis voor alle vrijwilligers actief in Laarne en Kalken.
  • Uitbreiding subsidies voor ‘mantelzorg’.
  • ‘Goede Morgen’telefoon: sociale bewaking op afstand.
  • Sociale diensten van de gemeente doen samensmelten met de OCMW-dienstverlening tot één Sociaal Huis, waar je terecht kunt voor alle welzijnsvoorzieningen.
  • Mindermobielenvervoer verder optimaliseren.
  • Aankoop van een eigen auto voor het vervoer van rolstoelpatiënten.
  • Gratis computerlessen voor senioren, om de zelfstandigheid van de senioren in de informatiemaatschappij te verzekeren en tevens om het virtueel loket van de gemeente ook voor hen bereikbaar te maken.
  • Optimaliseren en kwalitatief verbeteren van de huidige opvanginitiatieven, zoals onthaalmoeders, buitenschoolse kinderopvang,etc….
  • Vrijwilligersdiensten stimuleren als aanvulling op de professionele diensten.
  • Jaarlijks een Vrijwilligersdag organiseren om vrijwilligers te informeren, te bedanken, in de bloemetjes te zetten.
 3. Onderwijs ‘Levenslang leren met open vizier’
  • Uitwisselingsprojecten taalonderricht met ons jumelagedorp Gagnières.
  • Verkeersleerpark op het Vaartplein moderniseren.
  • Lokaal schoolgebeuren centraal stellen door verzuiling tegen te gaan
  • Aanmoedigen van netoverschrijdende schoolinitiatieven.
  • Onze gemeenteschool uitbouwen tot ervaringsonderwijs met een open venster op de wereld.
  • Drugspreventie door opvoedingsprogramma’s gericht naar kinderen, leerkrachten, jeugdleiders en ouders.
  • Via het gemeentelijk infoblad informatie verstrekken over opleidingsvormen voor volwassenen.
  • Opleidingen voor het gemeentepersoneel ook toegankelijk maken voor alle burgers.
  • Tekenonderwijs en muziekonderwijs nog meer ondersteunen.
  • Relatie tussen sport en onderwijs uitdiepen om een sportaanbod aan te bieden tijdens de schoolvakanties.
 4. Financiën ‘Een betaalbare gemeente’
  • Projectsubsidie voor verenigingen met nieuwe initiatieven
  • De schuldenlast van de gemeente blijven verlagen
  • Géén nieuwe noch verhoging van bestaande belastingen
  • Subsidiesysteem voor verenigingen wijzigen zodat de beste paarden de meeste haver krijgen
  • Gemeente BTW-plichtig maken zodat de BTW bij facturen kan terugbetaald worden.
 5. Informatie en Inspraak ‘Een uitnodiging tot mee verantwoordelijkheid nemen’
  • Flexibelere openingsuren van het Gemeentehuis.
  • Elektronisch informatiebord in elke dorpskern
  • Opleiden van een netwerkbeheerder zodat de gemeentelijke website volledig onder eigen beheer kan functioneren.
  • Informatieblad uitbouwen tot een interactief medium met tweerichtingsverkeer
  • Suggestiebox: voorstellen van burgers die of energiebesparend, kostenbesparend of serviceverhogend zijn belonen met een prijs
  • Vragenhalfuurtje ombouwen tot een mogelijkheid van de burgers om agendapunten aan de gemeenteraad toe te voegen.
  • Adviesraden nog meer betrekken bij de besluitvorming.
  • De straat bepaalt de straat: buurtbewoners inspraak geven in de vormgeving van hun buurt.
  • Hoorzittingen bij geplande nieuwe initiatieven.
  • Volksraadplegingen bij grootse projecten met belangrijke financiële impact
 6. Tewerkstelling ‘Lokale tewerkstellingsinitiatieven aanwakkeren’
  • Uitbreiding gemeentelijk dienstenchequebedrijf naar personeelsleden en naar diensten (huishoudelijke hulp, groenonderhoud, klusjeshulp,…) toe.
  • Uitbouwen van een klein lokaal bedrijventerrein aan de Dendermondsteenweg (herlokalisering van lokale zonevreemde bedrijven)
  • Schepen van lokale tewerkstelling voor het behartigen van de lokale werkgelegenheid.
  • Creëren van stageplaatsen voor kansengroepen zowel in het OCMW als gemeentebestuur en actief tewerkstellingsbeleid voor andersvaliden in samenwerking met de werkwinkel.
  • Aandringen bij de hogere overheden voor een Carpoolparking in functie van de mogelijke opstart van een carpoolloket.
  • Stimulering en organisatie van lokale tewerkstelling
  • Actief tewerkstellingsbeleid voor andersvaliden: opmaken van een inventaris van inwoners met een handicap, die willen werken en hen vervolgens aanschrijven bij een geschikte vacature.
 7. Ontwikkelingssamenwerking ‘Onze wereld is een klein dorp’
  • Jumelage-project uitbreiden met een dorp uit een ontwikkelingsland.
  • Millenniumdoelstellingen die de armoede tegen 2015 willen halveren, actief ondersteunen.
  • Ondersteuning en opwaardering van het GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking)
  • Blijvende logistieke steun voor de OXFAM-wereldwinkel
  • Wereldwinkelproducten ook gebruiken op de gemeentelijke recepties.
 8. Jeugd ‘Investeren in de toekomst’
  • Tienerwerking via speelpleinwerking Rollebolle verder uitwerken.
  • Oprichten fuifloket.
  • Jeugdraad als adviesorgaan versterken, zowel voor georganiseerde als niet-georganiseerde jongeren.
  • Inrichten van buurtspeelpleintjes en speelstraten tijdens de vakantie.
  • Kostprijs voor kinderopvang voor lage-inkomensgroepen verlagen.
  • Drugspreventie door informatiesessies aan ouders, kinderen, jeugdleiding,etc…
  • Fuifruimte creëren.
  • Plaatselijk jeugdwerk blijvend ondersteunen met infrastructuursubsidies.
  • Oprichten van een jeugdgemeenteraad.
  • RIDDERDAG op het kasteel: voor alle kinderen spelletjes van vroeger
  • Aanplakplaatsen voor jeugdinitiatieven.
  • Sociale premie om de drempel te verlagen om lid te worden van een jeugdbeweging of sportvereniging.
  • Jeugddienst een eigen gezicht geven door een aparte locatie ter gelegenheid van de reeds geplande uitbouw van het SKALA-complex.
  • BMX-piste uitwerken.
 9. Mobiliteit ‘Levenskwaliteit voorop’
  • Openbare vervoersregeling tussen Laarne en Kalken, zeker in het kader van de bouw van het nieuwe rusthuis.
  • Vlotte mobiliteit en ‘minder hinder’-beleid bij openbare werken: Project ‘Hinder-wegen-werken-weg-werken’.
  • Bewegwijzeringsplan dat zwaar verkeer uit de beide Dorpskernen wegstuurt + ontradende infrastructuur.
  • Optimalisering van het openbaar vervoer met speciale aandacht voor de minder-mobiele burgers.
  • Ontraden van autogebruik voor korte afstanden (o.a. uitbreiding Belgerinkel-actie,..)
  • Gevaarlijke fietsknooppunten aanpakken.
  • Aankoop van een eigen wagen voor vervoer van rolstoelpatiënten.
  • Beide dorpskernen verbinden met een fiets- en wandelroute!
  • Belbus-formule met ‘halte aan huis’ indien fysieke beperkingen de verplaatsing naar de halte onmogelijk maken.
  • Bij grote evenementen busdienst inrichten vanuit de dorpskernen naar de SKALA
  • Onze gemeente uitroepen tot een ‘maximum 70 km-gemeente’
  • Regelmatig borstelen en sneeuwvrij houden van de fietspaden.
  • Samenwerking met privé-taxibedrijven om basismobiliteit gestalte te geven.
 10. Leefmilieu en Groenbeleid ‘Het landelijk karakter van onze mooie gemeente beschermen’
  • Aanleggen van een educatief bos(naast T.C. Ter Heide)
  • Inschrijven van de watertoets bij bouwvergunningen.
  • Opzetten van klimaatwijken met als doel energiezuinig wonen.
  • Realiseren van het algemeen gemeentelijk en intergemeentelijk rioleringsplan in samenwerking met professionele partners als Aquafin en VMW.
  • Actief hinderbeleid: voorkoming, terugdringing en handhaving.
  • Aankoopsubsidies voor natuurgebieden in Kalkense Meersen en Damvallei, waarbij de mens de centrale plaats blijft innemen als beheerder en gebruiker
  • Uitwerken natuurverbinding Poelen en Meerskant.
  • Bosverbinding met aangrenzend bos in Wetteren.
  • Duurzaam gemeentelijk lokaal natuur- en milieucontract afsluiten met de burgers en de natuurverenigingen, waarbij alle doelgroepen betrokken worden bij de planning.
  • Verdere uitbouw van het Samenwerkingsverband Kalkense Meersen.
  • Trage-wegen-project.
  • Voorkomen van afval stimuleren en ook hergebruiken en recycleren van afval actief blijven ondersteunen.
  • Vandalisme, zwerfvuil en sluikstorten aanpakken met gemeentelijke administratieve sancties, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor investeringen in straatmeubilair.
  • Bermbeheersplan verder uitwerken zodat we niet steeds tot 15 juni moeten wachten om bermen te maaien.
  • Beheerscontracten afsluiten met grondeigenaars om nieuwe bosaanplantingen uit te voeren
  • Voorbeeldrol spelen bij het rationeel energiegebruik.
  • Openingsuren uitbreiden van het containerpark, na bevraging en overleg met de uitbater, zijnde de intercommunale VERKO
  • Laarne verder promoten als bloemengemeente.
 11. Sport ‘Gezond voor jong en oud’
  • Projectsubsidie voor vernieuwende sportinitiatieven.
  • Sport voor ouderen verder activeren!
  • Bouw van een kantinecomplex met sanitair voor openluchtsportcompetitie.
  • Aanleg van een Finse looppiste;
  • Aanleg van een volledig verkeersvrij en nieuw ingericht inkomplein aan de sporthal met een aantal recreatieve voorzieningen zoals speeltuin, petanquebanen, krulbolplein, beachvolleyterrein, omnisportveldje en openluchtterras.
  • Inrichting Belgisch Kampioenschap voor eliterenners zonder contract en beloften op 19 augustus 2007.
  • Uitvoering van het RUP Kruisenstraat-Kouterstraat voor de aanleg van sportvelden en parking!
  • Aanleg van sportvelden rond de sporthal.
  • Sterker subsidiëren van de jeugdwerking van de sportclubs.
 12. Land- en Tuinbouw ‘Een nieuwe toekomst’
  • Promoten van lokale tuinbouwbedrijven via plantenbeurs op het kasteeldomein.
  • Informatievergaderingen over biologische landbouw organiseren.
  • Promoten van lokale tuinbouwbedrijven via aanplantingen in de groenzone tussen gemeentehuis,pastorie en kerkhof
  • Integraal waterbeleid: een geïntegreerde aanpak van het waterbeleid (drinkwater, hemelwater, afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, …)
  • Contacten bevorderen tussen landbouwers en milieuactivisten, om de landbouw leefbaar te houden, ook in de Kalkense Meersen.
  • Toeristische troeven van de landbouw uitspelen: paardenmelkerij, paardenasiel, hoevetoerisme,…
  • Promoten van biologische producten (bv Biofruitopschool, deelname Bio-week,…)
 13. Dienstverlening ‘24 uur op 24 uur voor iedereen’
  • Virtueel loket via website waar alle formaliteiten kunnen vervuld worden, zonder fysieke verplaatsing naar het gemeentehuis
  • Gebruiksvriendelijkheid van de gebouwen bv toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers
  • Ombudskaarten met een gewaarborgd antwoord binnen de week.
  • KAFKA-test: elke nieuwe beslissing van gemeenteraad wordt getoetst aan de impact op de administratieve lasten.
  • Gemeentelijke uitleendienst uitbreiden met o.a. tentjes, mobiel podium, mobiele tribune, etc…
  • Schoolhuis te Kalken en de uitbreiding van de bibliotheek te Laarne benutten om extra-vergaderruimte voor verenigingen te creëren.
 14. Toerisme ‘Laarne-Kalken op de internationale kaar’
  • HEKSenVUUR 2007: Laarne op de internationale kaart plaatsen.
  • Laarne uitbouwen als inrijpunt voor het fietsroutenetwerk (parkeergelegenheid, sanitaire voorzieningen, toeristische informatie,…)
  • Kalkense Meersen uitwerken als bovenlokaal wandelgebied.
  • Realisatie van een educatief bezoekerscentrum voor de Kalkense Meersen (i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen)
  • Toeristisch info-kantoor oprichten.
  • Kerkwegelnet toeristisch-recreatief uitbouwen
  • Betere aanduiding van de fiets- en wandelroutes in onze gemeente
  • Imagobuilding: speciale subsidie voor een grootse manifestatie die weerklank heeft ver buiten onze gemeentegrenzen.
  • Promotie van verblijfsgelegenheden: bed- en breakfast, jeugdverblijfscentrum,blokhutten …)
  • Nieuwe wandelpaden: Heksenpad te Laarne en Kruidenpad te Kalken.
 15. Veiligheid ‘Waar het goed is om leven’
  • Gemeentelijke veiligheidsraad (coördinatieorgaan van de verschillende BIN’s) oprichten.
  • Heraanleg van veilige fietspaden: Nerenweg, Steentjesstraat,…
  • Veilig fietsen aan de scholen.
  • Fietspaden bij sneeuwweer vrij maken.
  • Project: FUIFBUS (= gemeentelijk openbaar vervoer inrichten op fuifmomenten zoals Kroegentocht, Eindejaarsfeesten, 100-dagen, Gentse en Lokerse Feesten)
  • Opstellen van een algemeen veiligheidsplan.
  • Zichtbare aanwezige veiligheidsvoorzieningen (politiepatrouilles, wijkagent op straat,…)
  • Voldoende brede voetpaden.
  • Wijkagenten een duidelijke plaats geven wat betreft aanwezigheid en herkenbaarheid
  • Inschakelen van openlijke camerabewaking op gevaarlijke punten
  • Snelheidscontroles in de omgeving van ‘zwarte punten’
  • Criminaliteit bestrijden door anonieme patrouilles.
  • Onze gemeente ombouwen tot een ‘maximum 70km-gemeente’ om het bos van verkeerstekens uit te sparen.
 16. Cultuur ‘Met een lage participatiedrempel’
  • Verdere uitbouw van de SKALA (parking,sanitair, onthaalruimte, vergaderruimte,…)
  • HEKSenVUUR, historische evocatie van de laatste heksenprocessen anno 1607 met middeleeuwse markt
  • Kerstmarkt aan het kasteel
  • Uitbreiding van de bibliotheek te Laarne.
  • Aanleg van een gemeentelijke open tuin met een vaste kiosk voor optredens
  • Aankoop van een mobiele tribune en podium om de wijkfeesten nog meer logistiek te ondersteunen
  • Participatie van minderbedeelden in het socio-cultureel leven verhogen door cultuurcheques.
  • Projectsubsidie voor een grootse culturele manifestatie
 17. Woonbeleid ‘Betaalbaar wonen voor jong en oud’
  • Oprichten van een woonraad als permanent woonoverleg met alle lokale spelers.
  • Beleid gericht op betaalbare bouwgronden en naar betaalbare woningen
  • Sociaal bouwproject langsheen de Hoogstraat.
  • Afwerking sociale bouwprojecten in de Kordewagenstraat en Boombosstraat.
  • Stimuleren van intergenerationele woonformules (bv kangoeroewoningen,…)
  • Ombouw rusthuis Laarne tot servicesflats en gemeenschapsvoorzieningen.
  • Landelijk karakter van onze gemeente bewaren: open ruimtes bewaren.
  • Stimuleren van renovatie via gemeentelijke renovatiepremie.
  • Verder uitbouwen van de gemeentelijke woonwinkel, geïntegreerd in het Sociaal Huis.
  • Voorrang aan lokale bevolking bij toewijzing sociale kavels.
 18. Openbare werking ‘Met lage hindergraad’
  • Geleidelijk gefaseerd uitvoeren van het Masterplan Laarne:
   • 2° fase Dorpsstraat en kerkwegel
   • 3° fase Kasteeldreef en rond Kasteel
   • 4° fase Molenstraat en omgeving Vrije Basisschool
   • 5° fase Mellestraat,Paardedreef, Vagevuurstraat
  • Restauratie Berlindekapel met 80% reeds goedgekeurde subsidies
  • Verkeersknooppunt aan de Berlindekapel herwerken tot een toeristische groen-oase met rustbanken.
  • Restauratie oud-gemeentehuis Laarne
  • Rioleringswerken in de Rotstraat.
  • Binnenrestauratie oud-schoolhuis te Kalken
  • Werken met beloningssyteem voor aannemers die vroeger dan gepland de werf rond krijgen.
  • Heraanleg Kouterstraat in functie van het nieuwe OCMW-rusthuis, de nieuwe centrale parking en de voorziene sportvelden (RUP Kouterstraat)
  • Wegeniswerken én rioleringswerken in
   • Steentjesstraat en deel Lange Meire.
   • Nerenweg,
   • Krimineelstraat
   • Deel Wegvoeringsstraat
   • Hoekstraat
   • Kleine Molenstraat
 19. Ouderenbeleid ‘Vergrijzing als kwaliteit’
  • Meer veiligheid en zeker verkeersveiligheid voor zwakkere weggebruikers.
  • Betaalbare huurwoningen voor ouderen.
  • Informeren over en promoten van betaalbare thuiszorgdiensten.
  • Belbusproject nog meer afstemmen op onze senioren.
  • Bredere voetpaden krijgen voorrang op autowegen.
  • Subsidies voor aanpassingen woningen voor ouderen.
  • OCMW-rusthuis Laarne ombouwen tot service-flats, in een stimulerende relatie met de bestaande bejaardenwoningen en dienstencentrum.
  • Informatiebeleid meer afstemmen op ouderen (groter lettertype infoblad, internetcursussen,…)
  • Betaalbare woonvormen voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen.
  • Een ouderenbeleidsplan opstellen waarin alle beleidsdomeinen vervat zitten die voor ouderen van belang zijn.
  • Zitbanken verspreid over de gemeente.
  • Lokaal dienstencentrum om de ontmoeting tussen, en de zorg om ouderen te stimuleren.
  • Promoten van de installatie van gebruiksvriendelijk oproepsysteem voor senioren thuis.
  • Kwaliteiten van de senioren aanboren in functie van vrijwilligerswerk.
  • Buurtzorgsysteem uitbouwen, in samenwerking met vrijwilligers
  • Het nieuwe in opbouw zijnde OCMW-rusthuis te Kalken !

II. De nieuwjaarsspeech januari 2006

Beste vrienden van de VLD,

Bij het begin van een nieuw jaar, kijken we traditiegetrouw eventjes over de schouder, maar lonken al vlug verwachtingsvol uit naar het komende jaar. Sta me, als burgemeester en als lijsttrekker van de VLD toe, in dit belangrijke verkiezingsjaar 2006 , eventjes terug te kijken naar de bijna voorbije bestuursperiode, maar vooral vertrouwvol vooruit te blikken naar de komende bestuursperiode!

Beste vrienden, toen deze zeer nipte coalitie van de VLD, samen met de NV-A en de SP-a in 2001 van start ging, keken de meeste burgers van Laarne en Kalken, heel argwanend toe.
Hoe... zou... dit... ooit... kunnen... lukken?
VLD-burgemeesters uit omringende gemeenten zwaaiden mij wat aarzelend succes toe, het ongeloof hun ogen uitpuilende.
Deze coalitie kon… geen lang leven… beschoren zijn...
De harde politieke wet zou dit niet toelaten...

Wél... vandaag echter, 5 jaar later, is deze coalitie springlevendiger dan ooit, zonder het kleinste schrammetje én slagvaardiger dan ooit!

Een politieke partij van onze gemeente schreef op haar uitnodiging voor hun nieuwjaarsreceptie van vrijdag 13 januari 2006 deze wat vreemde mededeling: “Door zijn onverwachte aanwezigheid vorig jaar stond de Minister-President er op samen met ons het startschot te geven van onze campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen”
Wel beste vrienden van de VLD,
Onze campagne is reeds méér dan vijf jaar aan de gang !!
Indachtig de wijze woorden van een wijs man, nl. onze kamervoorzitter Herman De Croo die ooit scherp stelde ‘Een verkiezingscampagne start direct na de vorige verkiezingen!’
Wél, reeds vijf jaar lang zetten wij onze sterke schouders onder de toekomst van onze mooie gemeente.
Reeds vijf jaar lang werken wij dagdagelijks aan de uitbouw van onze mooie gemeente.
Ik durf hier voor jullie allen, zo talrijk opgekomen, te stellen dat er nog nooit in een bestuursperiode zoveel, zo hard en zo professioneel gewerkt en zoveel gerealiseerd als in de voorbije 5 jaren.
En de resultaten zijn er naar!
Teveel om op te noemen, maar toch enkele blikvangers.
Vooreerst werd de toekomst van onze gemeente eens duidelijk geordend en gestructureerd.
Als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen hadden we een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit liet ons toe de magazijnen van de Wilbra, te legaliseren tot onder meer een culturele ontmoetingsplaats voor onze beide deelgemeenten. Deze werd dan ook toepasselijk gedoopt als SKALA : Samen Kalken en Laarne. Ook het jeugdhuis Sjatoo viel onder de prijzen en werd daardoor gelegaliseerd.
Zonevreemde bedrijven en recreatieterreinen kregen eindelijk rechtszekerheid. Sportterreinen rond de sporthal worden daardoor mogelijk. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (de RUP’s) worden opgesteld voor de uitbreiding met inbuffering van de bedrijvenzone in Laarne, voor een nieuwe kleine bedrijvenzone te Kalken met een modelinbuffering, waar de groene jongens ‘chapeau’ zullen tegen zeggen. Ook worden er RUP’s opgesteld voor een parkeergelegenheid voor vrachtwagens op de hoek van de Steentjestraat en de Heirweg.
Voor het open-ruimte-gebied aan de Kouterstraat. Voor het bouwvrij houden van de open ruimte in de omgeving van de Kalkense Meersen. Voor de recreatieterreinen van Tennisclub Ter Heide en voetbalclub SK.Kalken.
U ziet, wij dragen zorg voor de toekomst!
Ditzelfde gemeentelijk structuurplan was één van onze belangrijkste wapens in de succesvolle strijd die we gevoerd hebben tegen een mogelijk slibstort en de komst van een permanent oefenterrein voor luidruchtige motorsporten. Een strijd die we twee maal, na hard lobby-werk in Brussel, met succes hebben gevoerd en gewonnen!!

Werden heraangelegd: Broekstraat, Steenbeekstraat, Meirestraat, ’s Gravenbriel, verkeersplateau aan de R4, de Bieststraat. En momenteel zijn we bezig aan het heraanleggen van de Kruisenstraat en Koffiestraat te Kalken en de Schoolstraat en Achterstraat als 1° fase van het Masterplan Dorpskernvernieuwing te Laarne.
Er werden nieuwe voetpaden aangelegd in het Bosstraatje en Hof ter Eken en een nieuw fietspad in de Wegvoeringstraat.
In het kader van door ons opgesteld mobiliteitsplan, werd de gevaarlijke sluipweg die de Uitbergsestraat toch was, beveiligd met een landbouwsluis, kregen belangrijke zebrapaden een extra accentverlichting, werd het Belbus-project opgestart en zal het kruispunt Heirweg-Colmanstraat beveiligd worden met verkeerslichten. In het kader van het stimuleren van het openbaar vervoer legt de gemeente voortaan 50% van de kosten bij voor jongeren die zich een Buzzi-pas aanschaffen.
Zowel in Kalken als in Laarne werd er een nieuw avontuurlijk speelplein aangelegd, wat aanleiding heeft gegeven tot de succesvolle super-enthousiaste gemeentelijke speelpleinwerking Rollebolle.
Ook werd een extra-personeelslid aangetrokken om een gemeentelijke tienerwerking op te starten. En zo kan ik maar verder gaan, beste vrienden.
Zo werd in Laarne een wekelijke vrijdagsmarkt ingericht.
Het oud-gemeentehuis van Kalken en het schoolhuis werden eens grondig aangepakt. Bloemenpracht op het kasteel werd opnieuw van onder het stof gehaald. Een paviljoen op het kasteel en de achtertuin werden gehuurd en worden ter beschikking gesteld van onze verenigingen en burgers. Het gratis volksfeest op het kasteel in augustus was met bijna tweeduizend bezoekers een heuse voltreffer.
Eindelijk, na een jarenlange malaise, kunnen we het kasteel weer uitspelen als dé unieke troef om toeristen naar onze mooie gemeente te lokken. En onze eigen burgers kunnen er mee van genieten!
En van feesten gesproken. We kochten een nieuwe feesttent aan, zetten gemeentelijke kerstmarkten op, creëerden een eigen kerstverlichting en feestelijke gemeentelijke vlaggen.
En gisteren werd ons eigen gemeentelijk Heksenbier voorgesteld.
De Skala kreeg een fantastisch-comfortabele mobiele tribune, die deze immense multifunctionele ruimte direct omtovert tot een gezellig toneelzaal. En dat we een sociaal ingestelde bestuursploeg zijn, kan ik illustreren met o.m. gemeentelijk aanbod voor mindermobielenvervoer, de opstart sociale woningbouw in de Kordewagenstraat én in de Boomboswijk, een premie voor incontinentiepatiënten en sociale tarifiëring voor jeugdverenigingen. Bovendien zullen we kortelings een gemeentelijk dienstencheque-bedrijf oprichten.
Toch ook te vermelden: de gemeentelijke Belgerinkel-actie, het opstarten van gemeentelijk kleuteronderwijs, toeristisch aanbod voor ééndagsarrangementen, toeristisch fietsenverhuur, de Focus-beurs voor 50-plussers, de beurs Laarne-Kalken Creatief, 11- november als Feest van de Vrede, de Milieubeurs, het Kunstenweekend te Kalken, de uitbreiding van de bibliotheek in Kalken en de gemeenteschool de Windwijzer te Laarne, de jumelage-projecten met Gagnières en de door zovelen geprezen variabele 30-km-borden aan de scholen gelegen langsheen doorgangswegen.

Beste vrienden,
U ziet het, het is meer dan duidelijk!
Zonder blikken of blozen, mogen wij stellen dat de VLD, samen met onze coalitiepartners, als bestuursploeg harder gewerkt heeft dan welke bestuursploeg ooit in het verleden!

En voor dit én de komende jaren hebben wij nu al heel wat projecten in de steigers staan: de restauratie van de Berlindekapel hopelijk nog dit jaar, opnieuw een feestelijke aflevering van Bloemenpracht, de restauratie van het oud-gemeentehuis te Laarne, de uitvoering van de 2° en 3° fase van het Masterplan, zijn de het Dorp en de Kasteeldreef, een kerstmarkt achteraan het kasteel, een sociaal bouwproject in de Hoogstraat, de heraanleg van de Berringstraat, riolering in de Veldweg, riolering in de Lepelstraat en deel Brandemanstraat, heraanleg van de Nerenweg en de Steentjesstraat, uitbreiding van de bibliotheek te Laarne en de praktische uitvoering van die hele reeks Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.
Dé blikvangers moeten natuurlijk worden:

 • het Belgisch Kampioenschap voor Beloften en Eliterenners zonder contract dat we hebben binnengehaald voor 2007
 • en ook in 2007 de herdenking met massaspectakel van de 400° verjaardag van de laatste heksenprocessen op onze gemeente, dit onder het nu al zeer bekende logo: HEKS en VUUR

Beste vrienden,
Zelfs al hebben we hard gewerkt,als je alles goed en professioneel wil plannen en voorbereiden, is zes jaar véél te kort!
Ons werk is in de verste verte niet af!
Wij zijn er als VLD dan ook toe bereid, om samen met onze coalitiepartners, nog eens zes jaar onze sterke schouders onder de toekomst van Laarne en Kalken te zetten.
Natuurlijk enkel met jullie goedkeuring!

En tot slot zou ik durven zeggen:
Wat we allemaal gerealiseerd hebben, is indrukwekkend, maar het meest indrukwekkend en brekende met het verleden is.
Hoe we het gedaan hebben!
Niet betuttelend!
Niet vanuit de hoogte!
Niet arrogant, zich superieur-voelend.
Maar wél:
Bescheiden-Vriendelijk-communicatief-open- en vooral begrijpend naar de bevolking toe!

Wij hebben dienend gewerkt naar alle burgers toe, zonder enig onderscheid!
En zo zijn we bereid verder te werken met onze mensen voor onze mensen. En ik ben dan ook fier dat ik nu al, reeds in januari, de volledige ontwerplijst van VLD-kandidaten kan voorstellen.
Het is geen sterke lijst geworden!
Het is een zééér sterke lijst geworden!
14 van de 21 kandidaten staan voor de allereerste keer op onze VLD-lijst! De toekomst is dus verzekerd!

Op 21, als lijstduwer, onze 1° schepen Dr. Piet Baetens.
Op 20, als medelijstduwer, ons OCMW-raadslid en binnenkort ook ons gemeenteraadslid, ter vervanging van schepen Marcel Van De Velde, die de actieve politiek verlaat! Mr. Igor Rogiers
Ik ben bovendien blij dat Marcel het peterschap van onze lijst op zich heeft willen nemen!
Op 19 staat, net zoals de vorige keer, de vrijwilligster bij uitstek, en onze geboortekaartjesschrijvende Christel Van Laer.
Nieuw op 18 vinden we een lid van sportclub Laarne en ex-cafébaas Lucien Neels.
Op 17 staat iemand die ik leren kennen heb als ondernemend lid van het oudercomité van onze gemeentelijke basisschool De Windwijzer Ria de Wannemaeker.
Op 16 staat een bestuurslid van de zeer succesvolleDames-basketclub Sparta, namelijk Lieve Sey.
Op 15 staat een lid van de vriendenkring van de Gemeenschapsschool uit Kalken, en oud-cafébazin van ‘De Vrijgeweide’ , Roos Locquet.
Op 14 staat een nazaat van ooit een bekende burgemeester uit Kalken, Yves Tibbaut.
Actieve militairen mogen nu ook op de lijst, dus op 13 staat daar de pionier van de BIN’s op onze gemeente, majoor Frank Janssens.
Ook nieuw op 12, reeds 18 jaar ID-gemeenteraadslid en huidig ACV-voorzitter van Laarne, onze ouderdomsdeken Roger Van De Weghe.
Op 11, centraal op de lijst staat onze enige en echte penningmeesteres Rita Van Impe.
Op 10 staat de gedreven laatstejaarsstudente handelswetenschappen-accountancy Iris Raman.
Op 9 staat de al even levenslustige eerstejaarsstudente rechten en benjamin op de lijst Evelyn Van de Wiele.
Op 8 staat ook al een student en hij is de enthousiaste kleinzoon van de laatste burgemeester van Kalken, Filip De Landtsheer.
Op 7 staat de oud-cafébazin van ‘de Meander’ en bestuurslid van ‘De Keile’ Mieke Vandenberghe.
Op 6 staat onze steeds ijverig werkende secretaris van de VLD, en bridgefanaat Johan De Wilde.
Op 5 staat de voorzitter van de momenteel wat in het sukkelstraatje verzeilde voetbalclub F.C.Eendracht Laarne, Luc Dethaey.
Op 3 staat onze gewezen OCMW-voorzitster, huidig gemeenteraadslid en weldra onze nieuwe schepen, Monique Van Acker.
Op 2 staat, als een rots in de branding onze plaatselijke VLD-voorzitter en gemeenteraadslid Walter De Craecker.
En fier-dankbaar én vertrouwvol op 1 staat Uw dienaar.

Beste vrienden van de VLD,
Ik ben zeker niet vergeten dat ik hier op een nieuwjaarsreceptie sta!
En daarom wil ik eindigen met een door mij bewerkte, licht verteerbare nieuwjaarsboodschap van de Brugse stadsdichter Urbain Alpain:
Eerlijk gezegd... De bewerking waarvoor ik verantwoordelijk ben bestaat enkel uit het aanpassen van het jaartal.

Och menschen van vlees en bloed,
tweeduuzendenzesse, ’t goat junder goed
een scheve splette
een verfrommelde gazette,
stoveres mee frieten
een krampe in je kieten,
medicamenten,
beursaccidenten,
een zatte kaffie mee een koekstje
den open héérd en een seksboekstje
La Esterella die ziengt
Een lampe die spriengt
Een vat uutgegoten
Een stik in je kloten
Spuugen in een zakstje
‘tkleur van een kakstje
génen belastingsbrief
een vree gewillig lief
noois de pille vergeten
j’n eigen name nog weten
een buule in j’n otto
zesse juuste mee den lotto
zeven dagen ip zeven
een eigenlik geweun moar gelukkig leven

Ik dank U.
Ignace De Baerdemaeker