Open-VLD-programma 2013-2018

I. Het programma

 1. Algemeen beleid ‘De blauwe draad in ons programma’’
  • Een financiëel gezonde gemeente: géén verhoging van de belastingen en verlaging van de schuldenlast
  • Een gemeente die de burger ernstig neemt: burgers actief betrekken bij de besluitvorming; inspraak via adviesraden en hoorzittingen
  • Een gemeente die iedereen ondersteunt die initiatief neemt: dienstverlening aan verenigingen, de motor van onze lokale samenleving; bedrijfsvriendelijk klimaat
  • Een gemeente die zorgt voor veiligheid: veilige straten en pleinen; verkeersopvoeding
  • Een leefbare gemeente: propere straten en pleinen, betaalbare woningen voor jonge mensen, goede zorgverlening
 2. Ouderenbeleid ‘Vergrijzing als kwaliteit’
  • Kwaliteiten van de senioren aanboren in functie van het vrijwilligerswerk
  • Nog meer rustbanken en kleine rust-oordjes in de publieke ruimte
  • Subsidies voor aanpassing woningen voor ouderen
  • Informeren over en promoten van het lokaal OCMW dienstencentrum voor bejaarden
  • Gemeentelijke buurtzorgsysteem voor alleenwonende hoogbejaarde senioren
  • Uitbreiding mantelzorgpremie
  • Voorrang geven in noodzakelijke omstandigheden aan hoogbejaarde senioren voor bv karweidienst en dienstenchequebedrijf
  • Gemeentelijke administratieve dienstverlening aan huis
 3. Openbare werken ‘Met visie op lange termijn’
  • Heraanleg riolering en rijweg in Nerenweg en zijstraten
  • Heraanleg riolering en rijweg in Steentjestraat en deel Lange Meire
  • Heraanleg riolering en rijweg in Bontinckstraat en Kleine Zauwerstraat
  • Heraanleg riolering en rijweg in Schriekstraat, Husseveldestraat, deel Apostelhuizen, deel Scheestraat en deel Portugiezenstraat
  • Heraanleg Kouterdreef i.f.v. Masterplan
  • Heraanleg schoolomgeving Vrije Basisschool Laarne
  • Aanleg van een functionele parking aan de SKALA
  • Heraanleg en riolering in de Kouterstraat i.f.v. het WZC en de schoolomgeving
  • Heraanleg van deel Achterdreef, Paardedreef en Vagevuurstraat als wandelweg rond Kasteelsite
 4. Ruimtelijke Ordening en Dorpsinrichting ‘Onze landelijke gemeente beschermen’
  • Realiseren van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kalkendorp met behoud van de typische dorpsstructuur en woningbouw
  • Publiek maken van de nog open groene ruimte in Kalkendorp, omgeving pastorie
  • Uitsluiten van hoogbouw in beide dorpskernen
  • Ingroenen van méérgezinswoningen
  • Stimuleren van renovatie van bestaande gebouwen door subsidies
  • Jaarlijkse toekenning van een prijs voor de beste kwaliteitsvolle renovatie van een waardevol niet-beschermd pand
  • Verbinden van het recreatiegebied ‘Veldmeers’ met de wijk Eesvelde via een enkel voor fietsers en voetgangers bestemde weg (Ekerstraat)
  • Behoud van het vroegere recreatiegebied SK.Kalken
 5. Onderwijs ‘Levenslang leren met open vizier’
  • Vernieuwbouw, uitbreiding en vergroening van onze beide gemeentelijke basisscholen
  • Moderne sociale media zoals Facebook, Skype, digitale portofolio en blogs inbouwen in het onderwijsaanbod
  • Organiseren van sport na school als alternatief voor de naschoolse kinderopvang
  • Teken- en muziekacademie blijvend ondersteunen in hun creatieve werking
  • Uitwisseling tussen basisscholen en secundaire scholen in functie van een betere studiekeuze voor onze 6° jaars
  • Netoverschrijdend overleg tussen alle basisscholen van onze gemeente stimuleren zodat er schaalvoordelen bestaan
  • Stimuleren van ‘fietsen naar school’ door de inrichting van verkeersveilige schoolomgevingen.
  • Gevarieerd onderwijsaanbod voor volwassenen en senioren
  • Stimuleren van ‘vreemde talen’ in het onderwijsaanbod o.a. Spaans, Chinees,…
 6. Ons Patrimonium ‘Stenen met een hart!’
  • Restauratie van het oud-gemeentehuis van Laarne
  • Restauratie van het oud-gemeentehuis van Kalken en uitbreiding met receptieruimte
  • Restauratie van de pastorie van Kalken en de ommuurde pastorietuin
  • Restauratie oud-klooster Laarne met als herbestemming o.m. kinderopvang, polyvalente ruimte voor verenigingen en sociale koopwoningen voor jonge gezinnen
  • Onderhoud kapelletjes overnemen van particulieren als zij dat wensen
  • De SKALA herinrichten met meer faciliteiten voor de verenigingen (o.m. een grootkeuken) en aanleg van een functionele parking
  • Renoveren en uitbreiden van onze beide gemeentescholen
  • Definitief afwerken van het oud-schoolhuis Kalken
 7. Land- en Tuinbouw ‘Thuis op onze gemeente’
  • Promoten van lokale tuinbouwbedrijven via plantenbeurs op het kasteeldomein
  • Organiseren van een bestendig overleg tussen gemeente, provincie en de landbouwers over de problematiek ruimte, landbouw en milieu (i.s.m. Landbouwkamer)
  • Ondersteunen van de landbouw bij misoogsten door uitzonderlijke weersomstandigheden (schadecommissie)
  • Toeristische troeven van de landbouw uitspelen: paardenmelkerij, paardenasiel, hoevetoerisme
  • Promoten van onze lokale streekproducten
  • Samenwerking tussen milieuraad en landbouwraad om de landbouw leefbaar te houden
 8. Jeugd ‘Investeren in de toekomst’
  • Verdere logistieke ondersteuning van de jeugdverenigingen en jeugdhuis Sjatoo
  • Rollebolle blijven inrichten en Bokal blijven ondersteunen als speelpleinwerking, met aandacht voor optimalisatie door uitwisseling van materiaal, ideeën, etc..
  • Verfijnen van het subsidiesysteem voor de jeugdwerking
  • Fuifruimte creëren, in samenspraak met verenigingen en jongeren, die kennis van zaken hebben in deze
  • Actief betrekken van de jeugdraad bij internationale contacten met onze jumelagegemeenten in Frankrijk en Hongarije
  • Jeugdgemeenteraad 2 maal per jaar
  • ‘Sport op ’t pleintje’: in samenwerking met de sportdienst project opzetten om hangjongeren en andere jongeren sportief te activeren op onze speelterreinen
  • Alle krachten bundelen voor ‘Naschoolse kinderopvang’: BKO, scholen, sportdienst, tekenacademie, etc…
  • Promotie van de Buitenspeeldag
  • Aandacht voor tienerwerking
  • Uitgifte van een jeugdboek over het rijke Cultureel Erfgoed van onze gemeente
  • Het systeem van de Prikkelbons evalueren en indien nodig uitbreiden
 9. Mobiliteit ‘Levenskwaliteit voorop’
  • Kind- en rolstoelwagenvriendelijke infrastructuur bij herinrichting van wegen
  • Fietspaden regelmatig vegen, zowel ’s zomers als ’s winters
  • Herinrichting Kouterstraat in functie van de schoolkinderen, sporters en woonzorgcentrumbewoners
  • Netwerk van trage wegen, versneld doorvoeren
  • Buzzy-Pass verder stimuleren door een gemeentelijke bijdrage van 50 %
  • Invoeren van een gemeentelijk schoolbuspas voor onze gemeentelijke schoolbussen, (50% korting)
  • Oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen (bv bij heraanleg schoolomgevingen)
  • Meer en veiligere fiets- en voetpaden, met waar mogelijk groenbuffers tussen fietspad en rijweg
  • Verkeerslichten aan het kruispunt Heirweg/Rivierstraat
  • Beide dorpskernen nog meer ontmoedigen voor doorgaand vrachtverkeer
  • Sensibilisering maar ook politiecontroles op snelheid
  • Carpoolsoftware installeren op de gemeentelijke website
 10. Toerisme ‘Laarne-Kalken op de internationale kaart’
  • Promotie van onze gemeente als heksengemeente, i.s.m de heksengilde
  • Structureel overleg tussen de uitstekend werkende toerismeraad, gemeente en zelfstandigen omtrent de promotie van onze gemeente in binnen- en buitenland
  • Realisatie van een educatief bezoekerscentrum voor de Kalkense Meersen (i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen)
  • Imagobuilding: speciale subsidie voor een grootse manifestatie die weerklank heeft tot ver buiten onze gemeentegrenzen
  • Promotie van verblijfsgelegenheden: bed- en breakfasts, jeugdverblijfcentrum, blokhutten, bivakplaatsen, etc…
  • Hoevetoerisme
  • Opwaarderen van trage wegen en inschakelen in een toeristisch netwerk
  • Opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het kunnen inrichten van sport- en cultuurmanifestatie’s rondom de Kasteelsite (i.s.m. het Vlaamse Gewest)
  • Informatiepanelen aan alle historische gebouwen
 11. Sport ‘Gezond voor jong en oud’
  • Sport voor ouderen verder activeren
  • Maximaliseren van de sportmogelijkheden voor andersvaliden
  • Jeugdsportcomplex ontwikkelen in Kalken
  • Uitbreiding van het sportcomplex ‘Veldmeers’ met tennisterreinen, vervolg Finse looppiste, sportvelden, etc.
  • BMX-piste uitbreiden
  • Sterker subsidiëren de jeugdwerking van alle sportclubs
  • Bestaande sportclubs blijven promoten en verder financieel ondersteunen
  • Fitnesstoestellen voorzien op enkele speelpleintjes, verspreid over de gemeente
  • Wielerwedstrijden en cyclocrosswedstrijden met nationale weerklank, logistiek en financieel ondersteunen
  • Uitbreiding van de sporthal
 12. Verenigingsleven ‘Het kloppend hart van een lokale samenleving’
  • Behoud van de nu al enorme dienstverlening (fotokopiedienst, tenten, partytenten, vlaggen, nadars, geluidsinstallatie, lokalenverhuur aan kostprijs, ed..) aan ons rijk verenigingsleven, zowel logistiek als financieel
  • Opnieuw inrichten van een verwendag voor al onze vrijwilligers (bv 3-jaarlijks)
  • Infrastructuursubsidies voor de jeugdverenigingen, ook uitbreiden naar andere verenigingen
  • Jaarlijkse prijs voor de meest kindvriendelijke organisatie
  • Inrichten van vergaderruimtes in de pastorie te Kalken, oudschoolhuis, oud OCMW-rusthuis te Laarne
  • Herinrichting en uitbreiding van de faciliteiten in de SKALA, met ruime functionele parking
  • Stimuleren van vrijwilligerswerk
  • Nieuwe receptie - en ontvangstruimte, bij de uitbreiding en renovatie van het oudgemeentehuis te Kalken
 13. Woonbeleid ‘Betaalbaar wonen voor jong en oud’
  • Ontwikkelen van sociale koopwoningen, i.s.m. woonmaatschappijen
  • Begeleiding van de gemeentelijke woondienst bij specifieke wooninitiatieven,bv kangoeroewoningen
  • Aanpassen van woningen voor mensen met een beperking
  • Bouwen van sociale koopwoningen voor jonge gezinnen op de site oud-rusthuis Laarne
  • Subsidiëring van afkoppelingsprojecten bij wegeniswerken
  • Aanwenden van het gemeentelijk voorkooprecht voor het verwerven van gronden/panden ter realisatie van sociale woningbouw
  • Nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat
  • Woon+ project (i.s.m. Wetteren en Wichelen), met als doel streven naar betaalbare woningen voor jonge gezinnen
  • Verdere uitbouw Gemeentelijke woondienst voor dienstverlening aan huurders en eigenaars
 14. Leefmilieu en Groenbeleid ‘Landelijk karakter koesteren’
  • Gemeentelijk energieplan opstellen met de focus op groene energie
  • Verder vergroenen van de gemeente door aanplanten van inheemse bomenrijen en struiken
  • Dorpskernen vrij houden van groot en zwaar doorgaand verkeer
  • Herinrichting containerpark met inrit achteraan via de veldweg en uitrit aan de Veldmeersstraat
  • Natuurverbinding en wandelweg aanleggen tussen de Poelen en de Kalkense Meersen, via de Maanbeekvallei
  • Kalkense Meersen toegankelijker maken voor fietsers, huifkarren, paarden, etc..
  • Goed onderhouden van de fietspaden
  • Vandalisme, zwerfvuil en sluikstorten aanpakken met gemeentelijke administratieve sancties, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor nieuw straatmeubilair
  • Integraal waterbeleid: ontkoppelen van hemelwater van afvalwater, grondig kuisen van het grachtenstelsel, i.s.m. de Polder en de Provincie
  • Peters en meters aanstellen als vrijwilligers om onverzorgde perken of overlast rond glasbollen te melden en eerste stappen te ondernemen
  • Bij wegeniswerken bestaande glasbollen vervangen door ondergrondse containers
  • Onderhoudsvriendelijke groenperkjes aanleggen
 15. Informatie, Inspraak en Dienstverlening ‘24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7’
  • Virtueel loket via website verder uitbouwen zodat alle formaliteiten, zonder fysieke verplaatsing naar het gemeentehuis, kunnen gebeuren
  • Ombudskaarten met een gewaarborgd antwoord binnen de week
  • Website openen voor alle moderne applicaties
  • Hoorzittingen bij geplande nieuwe initiatieven
  • Alle gemeentelijke plannen, milieuvergunningen, adviezen GECORO, openbare onderzoeken, ook aanbieden via website
  • Cursussen organiseren voor het ontdekken van alle mogelijkheden van de gemeentelijke website
  • Gemeentelijk infoblad verder blijven vernieuwen tot een interactief magazine voor elke burger
  • Adviesraden nog meer betrekken bij de besluitvorming
  • Loket aan huis: burgers die het moeilijk hebben om naar het gemeentehuis te komen, thuis de nodige documenten laten afhandelen
 16. Veiligheid ‘Waar het goed is om leven’
  • Versterken en aanspreekbaarder maken van de wijkagenten
  • Aanleg van veilige fietspaden indien mogelijk met groene bufferzone, langs drukke wegen
  • Anti-drugsproject verder uitwerken via de politiezone
  • Inschakelen van mobiele bewakingscamera op plaatsen waar veel bewezen overlast is
  • Op vrijwillige basis buurtbewoners en werklozen inschakelen voor het sneeuwvrij maken van voetpaden bij hulpbehoeftigen
  • Infosessies over veiligheid verzorgen
  • Bij buurtfeesten,kermissen, etc… de straat afzetten zodat er een veilige autovrije zone ontstaat om te feesten
  • Fietspaden sneeuwvrij maken via onze nieuwe borstelmachine
  • Plaatsen verlichting in woonwegels
  • Blijven waken over de brandveiligheid van de lokalen voor verenigingen
  • Actualiseren het ANIP (Algemeen Nood en InterventiePlan) en bij manifestaties steeds een BNIP ( Bijzonder Nood en Interventie Plan) opstellen
  • Snelheidscontroles waar nodig
 17. Tewerkstelling ‘Lokale initiatieven aanwakkeren’
  • Verdere uitbreiding van ons succesvol gemeentelijk dienstenchequebedrijf voor diensten als huishoudelijke hulp, groenonderhoud en klusjeshulp
  • Voltooien van het ingegroend bedrijvenpark aan de Dendermondsesteenweg voor herlokalisering van lokale zonevreemde bedrijven
  • Creëren van stageplaatsen voor jongeren bij de gemeente en OCMW
  • Actief tewerkstellingsbeleid voor andersvaliden
  • Nog meer jobstudenten inschakelen tijdens de zomerperiode
  • Oprichten van een ‘karweidienst’ i.s.m. OCMW
  • Gemeentelijke website gratis toegankelijk maken voor de vacatures van lokale bedrijven
 18. Ontwikkelingssamenwerking ‘Onze wereld is een klein dorp’
  • Na jumelages met een Frans en Hongaars dorp, nu met een dorp uit de Derde Wereld
  • Blijvende logistieke steun ter realisatie van de OXFAM-wereldwinkel
  • Een ‘actieve’ FAIRTRADE-gemeente worden
  • Ondersteuning en opwaardering van de GROS (Gemeentelijk Raad voor OntwikkelingsSamenwerking)
  • Gratis ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur voor organisaties ten voordele van een 3° of 4° wereldproject
 19. Kinderopvang ‘Ons hoogste goed koesteren’
  • Globale visie ontwikkelen om het aantal beschikbare plaatsen gevoelig te verhogen, i.s.m. de IBO’s, alle scholen,onthaalmoeders,sportdienst,tekenacademie, jeugdbewegingen en bedrijven
  • Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) als stuurgroep meer kracht geven
  • Speciale aandacht voor kansarmen door de Gemeentelijke Prikkelbon
  • De gemeente neemt bij dit alles de regierol op zich
 20. Welzijn en Gezondheid ‘Aandacht voor de meest kwetsbaren’
  • Inrichten van informatieavonden over ‘voeding en gezond’ i.s.m. huisartsen en LOGO
  • Nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat
  • Sociale koopwoningen voor jonge gezinnen binnen het project ‘Oud-klooster Laarne’
  • Uitbreiding van subsidies voor mantelzorg
  • ‘Prikkelbon’ voor deelname van kansarmen aan gemeentelijke activiteiten
  • Betere bekendmaking en opvolging omtrent verborgen problematieken als partnergeweld, druggebruik,e etc..
  • Betere bekendmaking van het ‘sociaal restaurant’,vooral naar de eigenlijke doelgroepen toe
  • Waarderen en structureel ondersteunen van het vrijwilligerswerk in o.a. het OCMW, via vrijwilligerspremies
  • Aanpassen personeelsformatie in het Woon en Zorgcentrum ‘Hof ten Kouter’
 21. Cultuur ‘Met een lage participatiedrempel’
  • Gratis ‘De Brink’ ter beschikking stellen voor verenigingen die een culturele organisatie willen inrichten (stoelen, tafels,podium,drankverkoop,etc…)
  • Verdere uitbouw van de SKALA (toiletblok,vestiaire,parking,…)
  • Tweejaarlijkse aanduiding van ‘gemeentelijke landschapsdichter’
  • Culturele uitwisseling met onze jumelagegemeenten
  • Maken van een Laarns-Kalkens dialectenboek
  • Participatie van minderbedeelden in het socio-cultureel leven verhogen door cultuurcheques
  • Speciale subsidie voor een ‘vernieuwende’ culturele organisatie waardoor Laarne-Kalken in de spots komt te staan
  • Groepstentoonstelling voor lokale kunstenaars
 22. Bedrijven en Zelfstandig Ondernemen ‘Aanmoedigen van ondernemingszin’
  • Lage belastingsdruk voor bedrijven behouden ter stimulering van de werkgelegenheid
  • Verder bouwrijp maken van het lokaal bedrijventerrein te Kalken
  • Verder uitbouwen van het ondernemersloket met een vast aanspreekpunt, de KMO-ambtenaar
  • Een duidelijk link maken op de gemeentelijke website waar de ondernemers 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 terecht kunnen
  • Openstaande vacatures van Laarnse en Kalkense bedrijven opnemen op de website en in het infoblad
  • Permanent overleg organiseren met UNIZO en VOKA
  • Actieve deelname aan ‘Open Bedrijvendag’
 23. Financiën ‘Een betaalbare gemeente’
  • Ongewijzigde gemeentebelastingen, maar met een nog betere dienstverlening
  • Verder afbouwen van de gemeenteschuld
  • Maximale subsidies naar onze gemeente halen
  • Subsidiëring van verenigingen eenduidiger maken en administratief vereenvoudigen

De voorbije 12 jaren werden tal van verwezenlijkingen gerealiseerd aan een belastingsdruk die zich situeert rond het gemiddelde van Vlaanderen.

Wij beloven U het voorgestelde programma in dit ‘Blauwe Boekje’ onder dezelfde belastingstarieven te verwezenlijken.
Efficiënt, effectief en met visie!